PRIVACY VERKLARING

WerQdag B.V., gevestigd aan Sloterweg 350, 1171 VJ, Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Sloterweg 350
1171VJ
Badhoevedorp
020 511 000 3
http://www.werqdag.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
WerQdag B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • profielfoto
 • voornamen (voluit)
 • achternaam (voluit)
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • telefoonnummer mobiel
 • telefoonnummer vast
 • email
 • paspoort/id-kaart
 • nationaliteit
 • schoenmaat
 • blousemaat
 • pantalonmaat
 • bij werqdag gekomen via
 • iban nummer
 • burger service nummer
 • legitimatie soort
 • legitimatiebwijs nummer
 • legitimatie geldig tot
 • loonheffingskorting wel/niet
 • bij calamiteiten waarschuwen:
 • naam
 • adres
 • telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WerQdag B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Zie vorig punt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WerQdag B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzamelen gegevens om te bepalen of de kandidaat in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek.
 • Salarisadministratie, werkplanning, communicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
WerQdag B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WerQdag
B.V.) tussen zit. WerQdag B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Zhift.nl ter behoeve van planning en urenregistratie;
 • Winsalar ter behoeve van salarisadministratie;
 • Outlook te behoeve van communicatie;
 • Hardcopy van het inschrijfformulier, arbeidsovereenkomst en kopie identiteitsbewijs.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Zhift.nl (tot 5 jaar nadat de werknemer uit dienst treedt)
 • Winsalar (volgens wetgeving)
 • Outlook (tot 1 jaar nadat de werknemer uit dienst treedt)
 • Hardcopy dossier (volgens wetgeving)

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • WerQdag B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 • Indien de medewerker een verblijfsvergunning heeft verstrekken wij de verblijfsvergunning aan de
  inlener met eventueel de werkvergunning. Zie normartikel SNA:
   • Normartikel SNA
    4.2.2.1.5 Van de werknemer die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan
    wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland, aantoonbaar kopieën van alle
    relevante pagina’s van het (de) identiteitsdocument(en) en indien van toepassing de
    tewerkstellingsvergunning(en) aan de inlener, doorlener, aannemer of opdrachtgever ter
    beschikking zijn gesteld;
   • Artikel 15, eerste lid: de werkgever zendt niet of niet tijdig een afschrift van het
    identiteitsdocument van een buitenlandse werknemer door aan een andere werkgever bij wie
    deze feitelijk arbeid gaat verrichten. Deze verplichting geldt niet voor EER-onderdanen voor
    wie het vrij verkeer van werknemers van toepassing is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door WerQdag B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@werqdag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WerQdag B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WerQdag B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons kantoor of via info@werqdag.nl.

WerQdag B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WerQdag B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.